Do přípravy projektového záměru obnovy Jiráskova náměstí se zapojily stovky lidí. Zde najdete výstupy a dozvíte se, jak projekt probíhal

# komunitní plánování, náměstí, Obnova Jiráskova náměstí, veřejný prostor, zapojení veřejnosti, zeleň

Vloženo31. 03. 2015

Text Marek Sivák

Snaha o obnovu Jiráskova náměstí v Plzni je živá již několik desítek let. Po řadě pokusů iniciovaných shora i zdola se na konci roku 2014 Městský obvod Plzeň 2 – Slovany rozhodl tuto snahu obnovit, začít s prázdným papírem a přizvat od začátku k projektu širokou veřejnost. Vzniklo partnerství obvodu, Kláštera dominikánů Plzeň, Masarykovy základní školy a spolku Pěstuj prostor (koordinátora práce s veřejností), začal se připravovat projektový záměr.

Fotografie z besed
Projektový záměr (P1)
Výstupy projednání s veřejností (P2)

Základním kamenem přípravy projektového záměru bylo plánování s veřejností, které proběhlo v několika etapách. Partneři si stanovili pouze základní obrysy a limity projektu (např. klášter si nepřeje zásahy těžké techniky v Klášterní zahradě, městský obvod nemá finance na výstavbu podzemních garáží), samotný koncept projektu zůstal otevřen.

Během měsíce února 2015 měli obyvatelé možnost vyjádřit se k záměru prostřednictvím dotazníků. Ty mohl vyplnit každý, nešlo o statistické šetření na vybraném vzorku obyvatel. Cílem dotazníků bylo za prvé zjistit, jakým způsobem by veřejnost chtěla náměstí využívat a které funkce v okolí postrádá, a za druhé rozšířit ve čtvrti povědomí o připravovaném projektu i veřejných besedách.

Jak by chtěli obyvatelé Slovan trávit svůj čas na náměstí a co by zde rozhodně nemělo chybět? Nejvíce odpovědí preferovalo klidné využití místa – posezení a relaxaci v kvalitně upraveném parku. Ale zároveň by zde neměly chybět dětské prvky, lavičky, kvalitní zeleň a květiny, občerstvení, vodní a umělecké prvky nebo hřiště pro dospělé a sociální vybavenost.

Ve druhé části společného plánování byly uspořádány dvě veřejné besedy. První se konala v sobotu 28. února dopoledne v budově Masarykovy základní školy, druhá v úterý 3. března v podvečer v budově kláštera. Setkání se mimo široké veřejnosti účastnili koordinátoři ze spolku Pěstuj prostor, sociolog, zástupci Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany nebo zástupci kláštera a Masarykovy základní školy. Obě besedy trvaly přibližně dvě a půl hodiny a byly rozděleny do tří bloků: představení projektu, určení hlavních kladů a záporů současného stavu, podrobnější práce s jednotlivými částmi náměstí. Po představení projektu a zároveň předběžných výstupů z dotazníkového šetření se všichni účastníci rozdělili do čtyř skupin. V těch se mezi sebou domlouvali na nejdůležitějších hodnotách dnešního náměstí, které by měly být zachovány a podpořeny (kladech) a na negativních jevech, které nejvíce vyžadují zlepšení a proměnu (záporech). Ve třetím bloku dostala každá skupina přidělenu jednu z částí náměstí. Účelem této práce bylo detailnější zamyšlení se nad specifikem konkrétního prostoru a výběr jeho nejvhodnějších funkcí.

Skutečný průběh obou besed se mírně lišil. Zatímco první beseda s cca 20 účastníky proběhla víceméně dle připravené metodiky v intenzivně-pracovním duchu, druhá beseda, které se zúčastnilo okolo 45 lidí, se vyvinula jinak. Během představení projektu vystoupilo několik účastníků, kteří chtěli ostatní seznámit se svou peticí z roku 2011. Po dokončení představení nového projektu tedy došlo na představení petice a výměnu názorů mezi samotnými účastníky besedy. Po odeznění prvotních emocí bylo možné přistoupit k druhému bloku, který proběhl klidně, účastníci si vzájemně naslouchali a zjišťovali, že mají v základních principech shodný názor.

Brožuru popisující Projektový záměr naleznete ve výše uvedených přílohách, stejně jako podrobné výstupy dotazníkového šetření i plánovacích besed. Proces plánování Obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni není ukončen, další společná práce partnerů projektu, veřejnosti a odborníků je před námi.

A co se bude dít s projektem dále? Na konci března podal MO Plzeň 2 – Slovany žádost do grantové výzvy Parky 2014 Nadace Proměny. Pokud projekt zvítězí (je zde velká konkurence a vybírá se jen jeden projekt), naváže v dalších fázích na projektový záměr otevřená architektonická soutěž a pokračování spolupráce s veřejností. Jiráskovo náměstí se – díky zájmu a energii místních obyvatel a partnerů projektu – postupně stává důležitým tématem města Plzně. Proto i v případě nezískání grantu chce městský obvod hledat všechny možnosti, jak v projektu dále pokračovat.

Projekt realizují partneři: MO Plzeň 2 – Slovany, Klášter dominikánů Plzeň, Masarykova základní škola, Pěstuj prostor, z. s.
S přípravou projektu pomohli: Církevní gymnázium Plzeň, Sportovní gymnázium Plzeň, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V, MUDr. Iveta Hanišová a další