Soutěž na vizuální styl Plzeňského architektonického manuálu má vítěze

# architektura, grafický design, soutěž

Vloženo07. 10. 2014

Text Správce systému

Uprostřed léta letošního roku vypsala společnost Plzeň 2015, jejíž péčí vzniká Plzeňský architektonický manuál (PAM), vyzvanou soutěž na návrh vizuální identity projektu. Součástí soutěže bylo i zpracování grafické podoby webových stránek PAM. Právě ty budou nejviditelnějším výstupem projektu mapujícího místní architekturu první poloviny 20. století. V soutěži dle hodnocení poroty nejlépe uspěl grafický designér Jan Dienstbier.

Ke stažení:
Soutěžní návrhy v .pdf (100 MB)
Zpráva hodnotící komise
Soutěžní podmínky (.zip)

Soutěž byla vyhlášena dne 30. 7. 2014 rozesláním výzvy účastníkům: Ondřej Brom (Dipozitiv), Anežka Hrubá Ciglerová, Matěj Činčera a Jan Kloss, Design Komando, Jan Dienstbier, Linda Dostálková (The Bestseller Creative Platform), Martin Vácha (Extraktem), Hero–ine, Lomeno, Mančaft, Rudolf Matějček, Filip Matějíček (Heavyweight), Mütanta, The Rodina, Soudva.

Hodnotící zasedání komise proběhlo dne 11. 9. 2014 v kanceláři společnosti Plzeň 2015, o. p. s. v Sedláčkově ulici v Plzni. Zasedání se jako řádní členové komise nezávislí zúčastnili Mgr. Filip Blažek a Mgr. Rostislav Koryčánek a jako řádný člen komise závislý Mgr. Ing. arch. Petr Klíma. Jako přizvaní experti byli jednání komise přítomni i členové přípravného týmu projektu PAM Ing. arch. Petr Jehlík a Mgr. Lucie Valdhansová. Posuzovány byly návrhy účastníků (v abecedním pořadí):

Ondřej Brom (Dipozitiv)
Design Komando
Anežka Hrubá Ciglerová
Jan Dienstbier
Hero–ine (návrh č. 1 a návrh č. 2)
Rudolf Matějček
The Rodina
Soudva

Hodnotícími kritérii byly: výtvarná a technická úroveň navrženého řešení, původnost soutěžního návrhu (a to i vzhledem k projektu BAM), srozumitelnost, možnost rozvíjení návrhu, resp. schopnost reagovat na budoucí rozšíření projektu (o další historické etapy), možnost bezproblémové koexistence se stávajícím vizuálním stylem společnosti Plzeň 2015 a souřadnost návrhu s technickým řešením databáze a internetové prezentace dat, vyvinutého Domem umění města Brna ve spolupráci se společností Via Aurea pro projekt Brněnské architektonické stezky. Po dvoukolovém posuzování postoupily do nejužšího výběru návrhy účastníků (v abecedním pořadí):

Ondřej Brom (Dipozitiv)
Design Komando
Jan Dienstbier
Hero–ine

V návrhu Ondřeje Broma porota ocenila lehkost a svěžest základní myšlenky, zejména motiv šipky ve značce, který by mohl být dále rozvíjen v aplikacích. Přesvědčivé jsou i karty objektů (třebaže jejich podoba nebyla součástí soutěžního zadání); příslibem je i návrh typické dvoustrany mapové brožury. Pravděpodobně nerealizovatelný (a v této souvislosti tedy nefunkční) by naopak byl navržený trojrozměrný navigační systém. Zásadní nedostatkem návrhu je nicméně jeho neúplnost – autor bohužel nenaznačil řešení webové stránky a nedostál tak plně soutěžním podmínkám.

V návrhu Design Komanda porota vyzdvihla vskutku zdařilou značku projektu (jakkoliv převedení značky do formy informačního panelu na kvalitě ztrácí). Kvitovala také celkové typografické řešení a rozvíjení práce s písmem například v návrhu citylightů. Určitou rezervu naopak porota shledala v návrhu základního letáku a také webových stránek – čisté a přehledné řešení jde ruku v ruce s jistou schematičností a nedostatečnou hustotou informací. Nehledě na tyto drobné výtky si však porota velice cenila pozornosti, jakou autorský tým soutěžnímu návrhu věnoval.

Největší předností návrhu č. 2 (Siluety konstrukce) studia Hero–ine je podle poroty motiv odkrývání architektury. Vydařené je i nápadité ztvárnění obálky mapové brožury a plakát. Naopak jako problematické se jeví výběr geometrizovaného písma Kredit pro značku projektu – zatímco ve vykreslené prostorové podobě působí velmi dobře, v jednolité ploše svoji sílu postrádá. Za nešťastné pak porota považovala uplatnění tohoto písma v řešení webu.

V případě Jana Dienstbiera porota ocenila suverénní grafické řešení stejně jako ideovou konzistenci návrhu – tedy důslednost, s níž je rozvíjena základní idea (princip úsečky) a z ní vyplývající provázanost jednotlivých prvků vizuální identity i výstupů projektu. Předností návrhu je podle poroty úspěšná snaha reagovat v grafice i typografii na časové období, které je t. č. předmětem projektu (zejména 20. a 30. léta 20. století). Tato uměřená a kultivovaná forma, odpovídající také tradičnímu konzervativismu města Plzně, však podle poroty může omezovat pole pro hledání méně jistých či nevyzkoušených cest.

//////////////////////

Porota jednomyslně rozhodla, že na prvním místě se umístil návrh Jana Dienstbiera. Pořadí dalších návrhů nebylo určeno. Porota dále konstatovala, že výsledky vyzvané soutěže naplnily očekávání vyhlašovatele a doporučila vítězný návrh k realizaci – za podmínky, že jeho autor bude návrh dále rozvíjet způsobem, který zřetelně překročí hranice výše zmíněného konzervativismu. V tomto duchu již také proběhla první jednání. Věřme, že povedou k úspěšnému výsledku.

Text: Petr Klíma