OSY MĚSTA: Začal podzimní cyklus architektonických večerů o městských bulvárech

# architektonické večery, architektura, městské bulváry, osy města, veřejná prostranství, veřejný prostor

Vloženo22. 09. 2015

Text Petr Klíma, Šárka Lorencová, Kateřina Ždychová

Ve středu 9. září 2015 se péčí spolku Pěstuj prostor uskutečnil první architektonický večer z podzimního cyklu OSY MĚSTA. Nesl název Městský bulvár jako veřejný prostor. Cyklus přednášek a následných diskusí o městských třídách v Plzni a dalších českých i zahraničních městech se tentokrát koná v kreativní zóně DEPO2015 – v místě, které se již stalo „veřejným prostorem“ svého druhu. Vztah uživatele k veřejnému prostoru (a antropologické hledisko vůbec) byl jedním z klíčových bodů příspěvku antropologa Laca Touška z Fakulty filozofické ZČU. Architekt Jan Karásek z ateliéru OHM architekti poté přiblížil navrhování městských prostorů do podmínek čínské a řecké společnosti. O plzeňský kontext pak téma doplnily urbanistky z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Králová a Markéta Stuchlová.

Fotoreport z průběhu večera

Večer zahájil antropolog Laco Toušek (FF ZČU) otázkou, za jakých podmínek může být dnes městský bulvár funkčním veřejným prostorem. Definoval veřejný prostor jako sociální veličinu odpovídající povaze společnosti a odrážející její kulturní vyspělost a sociální systém. Podle Touška městský bulvár dnes funguje jako spektákl kapitalismu. Boj zde sehrává politika a ideologie, které často přímo definují podobu veřejného prostoru.

V řadě zahraničních zemí (často neevropských) jsou funkce městských tříd rozmanité – soukromý život se stává součástí toho veřejného, na ulici se uskutečňují rozmanité činnosti: pracují zde holiči, zubaři i obchodníci, děti se zde učí. V západním světě dochází k oddělení místa práce (výroby) a místa života (bydlení) až v 17. a 18. století. Město je plánováno jako celek, stává se dvourozměrnou entitou, ztrácí aspekt času, náhodného zásahu člověka a překvapivé změny. Dochází k homogenizaci funkcí ve veřejném prostoru – bývá jasně vymezeno, co v něm můžeme dělat a co již není přípustné. Moderní města jsou ve srovnání s tradičními městy racionálnější, abstraktnější a jednoznačnější. Aby veřejný prostor z pohledu antropologa fungoval, musí být multifunkční – tj. obsahovat dopravní funkci, rezidenci, zábavu, kulturu, obchod, atd. – a také heterogenní – tedy obsahovat různé identity, pohlaví, věk, sociální skupiny atd. Musí být přetvořitelný lidskou činností, a to i náhodnými zásahy člověka.

Také architekt Jan Karásek (OHM architekti) se na začátku své prezentace snažil postihnout podstatu bulváru a jeho specifika. Městský bulvár se podle něj vyznačuje jedinečnou pozicí ve městě, nadstandardními prostorovými parametry a materiálovou velkorysostí řešení i v detailu. Podle Karáska je městská třída nejvýznamnější ulicí ve městě. Reprezentuje nejen svou formou, ale i charakteristický program a způsob života společnosti daného města nebo země. Kromě obsahu bulváru je zásadní i možnost lidí jej užívat.

Po tomto úvodu Jan Karásek představil soutěžní návrh revitalizace nábřeží řeky Suzhou Creek v Šanghaji. Jak během práce s kolegy zjistil, „západní“ úprava veřejných prostranství v čínském kontextu nefunguje. Místo na fotkách působí přesvědčivě, ve skutečnosti je však nikdo nevyužívá. Naopak tradiční čínské ulice a prostranství jsou místa, která tamní lidé dokážou skutečně obývat. V návrhu byl Karáskův ateliér limitován omezeným suchozemským prostorem kolem řeky, proto se autoři rozhodli využít přímo její plochu a navrhli plovoucí platformy s velkým množstvím různého programu, který se mohl měnit v prostoru i v čase a reagovat tak na potřeby obyvatel. V architektonické soutěži na návrh úpravy jedné z klíčových městských tříd v Aténách týž autorský tým své řešní  koncipoval jako urbanistickou hru Game of Public Space – hru pro dva hráče (za veřejný a soukromý sektor) s vlastními pravidly a hrací šachovnici o modulu 3,6 x 3,6 m. Architekti namodelovali situaci, kdy oba hráči podle předem daných pravidel umisťují do prostoru vlastní program, ovšem za podmínky, že veřejný sektor má vždy výhodu prvního tahu.

Urbanistky Irena Králová a Markéta Stuchlová (ÚKRMP) se zabývaly rolí městského bulváru zejména coby kompoziční osy a důležitého prvku urbanistické struktury města. Poukázaly také na souvislost městských tříd s připravovanou koncepcí veřejných prostranství. Pojmy městská třída a uliční prostor (tvořící základní kompoziční osy města – nosné linie, okolo nichž se rozvíjejí jednotlivé městské čtvrti) jsou definovány a zapracovány i do připravovaného nového územního plánu města. Upouští se tak od striktního definování ulic jako dopravních komunikací.

Zmíněná koncepce veřejných prostranství se zabývá metodikou, generelem a standardy prostranství. Principy a požadavky na podobu prostranství odborníci z autorského týmu Partnerství, o. p. s. formulovali jako doporučení. Prvním krokem při analýze prostranství byla definice toho, co je a co není veřejné prostranství, a to jak pro správu i údržbu, tak pro plánování podoby prostranství a možností jejich zastavění. Bylo rovněž zapotřebí určit význam místa v měřítku města i čtvrti, graficky odlišit jednotlivé plochy a stanovit typologii prostoru.

Závěr večera orámovala živá diskuse, v níž vystoupil mj. i Petr Raška, vedoucí ateliéru dopravy ÚKRMP.

——————————

Letošní podzimní cyklus architektonických večerů programu Pěstuj prostor je věnován městským bulvárům. Kromě obecných principů, sociálně antropologického hlediska a příkladů z tuzemska i zahraničí je tématem cyklu Klatovská a Americká třída. Letošní cyklus připravili plzeňští architekti Petr Klíma, Šárka Lorencová a Kateřina Ždychová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

Cyklus je pořádán spolkem Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015Ministerstva kultury ČR a města Plzně.

——————————

V rámci podzimního cyklu OSY MĚSTA se v níže uvedených termínech konají celkem čtyři architektonické večery – vždy od 18:30 hodin v prostoru kreativní zóny DEPO2015. Spolek Pěstuj prostor chce tímto způsobem i nadále podporovat zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Aktuality a podrobnější anotace programu budou průběžně k dispozici na tomto webu.

09. 09. 2015 / OSY MĚSTA: Městský bulvár jako veřejný prostor
23. 09. 2015 / OSY MĚSTA: Klatovská třída jako páteř prosperující Plzně
07. 10. 2015 / OSY MĚSTA: Americká třída jako tepna moderní Plzně
21. 10. 2015 / OSY MĚSTA: Aktivace a transformace městských tříd