OSY MĚSTA: Jaká je budoucnost Americké třídy? Ohlédnutí za architektonickým večerem

# Americká třída, architektonické večery, architektura, městské bulváry, osy města, veřejná prostranství, veřejný prostor

Vloženo14. 10. 2015

Text Petr Klíma, Šárka Lorencová, Kateřina Ždychová

Ve středu 7. října 2015 se v kreativní zóně DEPO2015 uskutečnil již třetí architektonický večer z podzimního cyklu OSY MĚSTA, který pořádá spolek Pěstuj prostor. Tak jako v minulém případě byl tématem večera jeden z hlavních městských bulvárů – tentokrát to byla Americkou třída. Kromě vzniku ulice v historických souvislostech a připomenutí zdejších kvalitních meziválečných staveb i novodobého pomníku americké armádě se diskutovalo o dopravním řešení Americké a o představách zástupců města a architektů o podobě území mezi ulicemi Americkou třídou, Sirkovou ulicí a Denisovým nábřeží.

Fotoreport z průběhu večera

Architekt a historik architektury Petr Klíma ze spolku Pěstuj prostor začal svůj příspěvek rychlým ohlédnutím za vývojem Americké třídy v 19. a 20. století. Poukázal na to, že mezníkem v jejím vývoji byla výstavba centrálního vlakového nádraží, resp. nutnost vytvoření paralelní spojnice starého i nového centra města s novým železničním areálem. Dalšími zásadními podněty pro vznik východní části tohoto městského bulváru byla realizace dnešního Wilsonova mostu v roce 1913 a regulace řeky Radbuzy provedená – včetně zasypání Mlýnské strouhy – na začátku 20. let minulého století. Na vzniklém náspu mezi mostem a nádražím vznikla moderní městská třída; její podobu ve 20. a 30. letech utvářeli soukromí vlastníci, kteří zde stavěli domy kombinující obytnou funkci, služby i drobnou výrobu. Díky tomu vznikl živý parter s obchody a dalšími provozovnami. V západní části Americké třídy vznikly v téže době kvalitní budovy významných institucí – z jejich architektonických i urbanistických hodnot se můžeme těšit dodnes (zprostředkovaně i díky projektu Plzeňský architektonický manuál – PAM) .

Architekt Štěpán Vacík z Odboru hlavního architekta města Pardubice ve své prezentaci představil klíčovou osu města Pardubice – třídu Míru. Důležitým milníkem v její novodobé historii bylo vypsání veřejné ideové architektonicko-urbanistické soutěže, která měla přinést návrhy provozních a dopravních vazeb v místě, nové hmotové řešení západní strany ulice a její propojení s centrem města. V soutěži, vypsané městem Pardubice v roce 2002, uspěla nejvýše studie ateliéru Walter, když získala 2. cenu a zároveň doporučení poroty k realizaci. Po dlouho odkládané rekonstrukci začala ulice žít novým životem, jehož součástí jsou i komunitní a umělecké akce konané ve veřejném prostoru. Třída Míru je nově pěší zónou; dopravní obsluhu zde zajišťují pouze dvě trolejbusové linky. Součástí prostoru ulice má být i památník Jana Kašpara. Také na jeho podobu byla vypsána veřejná soutěž – vítězný návrh však nenašel podporu ve vedení města a k realizaci má blíže návrh druhý v pořadí.

O rekonstrukci západní části Americké třídy, o přípravě a realizaci památníku Díky, Ameriko! i o vlastních zkušenostech s bydlením na Americké hovořil plzeňský architekt Jan Soukup (Atelier Soukup). Soukup se navrhování rekonstrukce Americké třídy zpočátku sám zúčastnil – jeho návrh změnit střední část Americké na pěší zónu však političtí představitelé města nevzali za svůj. Americká třída tak dodnes plní funkci jedné z  nejdůležitějších městských (resp. silničních) komunikací centra Plzně. Jan Soukup se podílel i na vzniku památníku Díky, Ameriko!. Ačkoliv se myšlenky vytvořit tento pomník objevily již po skončení druhé světové války, k jeho realizaci došlo až v roce 1995, a to navzdory protestům části široké veřejnosti i veteránů americké armády. Jeho forma s dvěma stélami vychází z návrhu výtvarníka Jiřího Kovaříka, který pomník koncipoval jako vítězný oblouk. Současné užívání prostoru pomníku i jeho bezprostředního okolí podle Soukupa často nerespektuje jeho pietní funkci.

Posledním tématem večera byla nedávná architektonicko-urbanistická soutěž na území Americká–Sirková, jehož součástí je i plocha po někdejším Domu kultury. Architekti Petr Starčevič, Robert Jelínek, Bohuslav Strejc a Filip Kastl představili oceněné návrhy budoucí podoby území s různými názory na strukturu zástavby a řešení veřejného prostoru. Jednotlivé studie i širší souvislosti soutěže, jejíž výsledky se promítly i do aktuálně představovaného územního plánu města, následně okomentovala architektka Ireny Králové z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, která byla členkou soutěžní poroty.

Pozvání k účasti v závěrečné diskusi přijal Petr Náhlík, náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí. V odpovědích na otázky z publika, které se týkaly především dopravního řešení Americké, se pokusil nastínit priority města; poukázal přitom na nutnost respektovat širší souvislosti a časové návaznosti při řešení dopravní situace v Plzni. Klíčová je i politická podpora jednotlivých záměrů a konceptů – například při prosazování transformace střední části Americké třídy na pěší zónu. Ačkoliv s touto představou podle Náhlíka (kromě jeho politického klubu) souhlasí odborná veřejnost, ÚKRMP, Správa veřejného statku města Plzně i Dopravní podniky města Plzně, kvůli chybějící podpoře vedení města se návrh stále nedaří prosadit. Podle názoru Petra Náhlíka je úspěchem usnesení města z roku 2009, jehož součástí je podmínka, že po vybudování a kolaudaci nové křižovatky „Belánka“ bude znovu projednáno uzavření části Americké třídy a její změna na pěší zónu. V závěru diskuse došlo i na téma nového autobusového nádraží, které vznikne v návaznosti na vlakové nádraží a bezpochyby ovlivní dopravní situaci ve městě.

——————————

Letošní podzimní cyklus architektonických večerů programu Pěstuj prostor je věnován městským bulvárům. Kromě obecných principů, sociálně antropologického hlediska a příkladů z tuzemska i zahraničí je tématem cyklu Klatovská a Americká třída. Letošní cyklus připravili plzeňští architekti Petr Klíma, Šárka Lorencová a Kateřina Ždychová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

Cyklus je pořádán spolkem Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015Ministerstva kultury ČR a města Plzně.

——————————

V rámci podzimního cyklu OSY MĚSTA se v níže uvedených termínech konají celkem čtyři architektonické večery – vždy od 18:30 hodin v prostoru kreativní zóny DEPO2015. Spolek Pěstuj prostor chce tímto způsobem i nadále podporovat zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Aktuality a podrobnější anotace programu budou průběžně k dispozici na tomto webu.

09. 09. 2015 / OSY MĚSTA: Městský bulvár jako veřejný prostor
23. 09. 2015 / OSY MĚSTA: Klatovská třída jako páteř prosperující Plzně
07. 10. 2015 / OSY MĚSTA: Americká třída jako tepna moderní Plzně
21. 10. 2015 / OSY MĚSTA: Aktivace a transformace městských tříd