Zvelebení planiny „Na májce“ s vyhlídkou – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO REALIZACI V RÁMCI FESTIVALU TUTO MĚSTO.
Planina Na májce disponuje „silný nábojem“, který přesvědčil i porotu při výběru
podnětu pro festival veřejného prostoru. Případné úpravy by měly být navrženy
odborníky, aby kvality planiny zůstaly zachovány. O prostor se stará aktivní místní
komunita (spolek Náš Bukovec), která jej využívá u příležitosti oslav různých svátků
(např. vztyčování májky). Planina je v majetku ČR (právo hospodařit s pozemkem má
Správa železniční dopravní cesty), se kterou je třeba konzultovat případné umístění
mobiliáře. Vedlejší pozemek, kde je navrženo umístění konstrukce pro informační
cedule a mobilní přístřešek, je v soukromém vlastnictví a majitel (člen spolku) s tímto
záměrem souhlasí. Umístění odpadkových košů je nutné projednat se Správou
veřejného statku města Plzně, planina se nachází v přírodní rezervaci Zábělá. Umístění
toalet dle názoru městských organizací není vhodné z důvodu absence příjezdu na
pozemek. Porota dále zmínila i potřebnost oživování a udržování rituálů (vč. příkladu
korejského svátku sázení stromů) a uvedla další možné tematizované vstupy: pomník
krajině a geniu loci, kamenný stůl, landart, happening.