Schody z lávky k náplavce – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Organizace města i místní neziskové organizace se již problematikou schodů na náplavku zabývají. V současné době (březen 2014) je dokončeno zadání studie na umístění schodů vedoucích z Anglického nábřeží na bermu řeky Radbuzy (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně). Studie by měla prověřit proveditelnost a nejvhodnější technické, urbanistické i provozní řešení, dále pak využitelnost náplavky pro shromažďování lidí. Pro případné zásahy do nábřežní regulace je nutné získat souhlas Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně, pro umisťování objektů v korytě řeky souhlas Povodí Vltavy.