Kollárka Jinak – zpětna vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO REALIZACI V RÁMCI FESTIVALU TUTO MĚSTO

Kollárova ulice nedávno prošla rekonstrukcí (2. etapa proběhla v r. 2010), Správa
veřejného statku ani Městský obvod Plzeň 3 v současné době nepřipravují další úpravy
ulice. Porota (stejně jako Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) souhlasí s vhodností
zvýšení pobytové kvality ulice nebo alespoň její části. Za tímto účelem se již v loňském
roce zformovala skupina aktivních občanů „Kollárky“, kteří za podpory spolku Pěstuj
prostor a Placemakers.cz uspořádali několik komunitních akci a provedli dotazníkové
šetření i hloubkové rozhovory s místními stakeholdery o jejich představě budoucí
podoby ulice. Na základě výstupů z těchto aktivit vznikla ideová skica možných úprav
Kollárky. V rámci festivalu TUTO MĚSTO se porota doporučuje věnovat prostoru u
křižovatky s Kovářskou ulicí, před podrobnějším rozpracováním je zde ale nutné
prověřit realizovatelnost úprav (průběh inženýrských síti a dalších technických a
provozních limitů). Dále doporučuje postupné (nenápadné) vyparkovávání aut z ulice v
průběhu času. Výsadbu stromů je vhodné řešit v souvislosti s výstavbou nového
objektu bytového domu (společnost Trigema a. s.). Zábor parkovacích míst za účelem
umístění předzahrádek restaurací či parkletů je možné získat pronájmem (podobně
jako v historickém jádru města), po zavedení zpoplatněného parkování náhradou
ušlého zisku.