Vnitroblok Krašovská: V soutěži vyhrál jednoduchý, přesvědčivý a dobře realizovatelný návrh

# architektonická soutěž, architektura, komunitní plánování, veřejný prostor, Vnitroblok Krašovská

Vloženo16. 01. 2017

Text Správce systému

Pět velmi zajímavých a inspirativních projektů se sešlo v architektonické soutěži týkající se budoucí podoby vnitrobloku Krašovská v Plzni na Košutce. Odborná porota vybrala vítěze – návrh kladenského architekta Ondřeje Rysa – který dle ní nejvíce odpovídá očekávání místních obyvatel i charakteru samotného místa. Centrální část vnitrobloku ponechává volnou, obklopují ji stromy. Zaujal také návrh kavárny jako mobilního objektu či psí louka, kde mohou v budoucnosti vzniknout případně další garáže. Všechny soutěžní projekty si lidé mohou prohlédnout na webu krasovska.plzen.eu, vedení městského obvodu Plzeň 1 je představí také při besedě a výstavách.

Otevřenou architektonickou soutěž na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni na Košutce vyhlásil městský obvod Plzeň 1 po téměř roční přípravě na konci loňského srpna. Od soutěžících se očekávalo, že přijdou s nápaditým řešením neobvykle rozlehlého sídlištního prostranství. V něm ale měli zároveň zohlednit požadavky veřejnosti a prvního plzeňského městského obvodu na to, jakým způsobem chtějí vnitroblok využívat. Nakonec se sešlo pět soutěžních projektů.

V prosinci 2016 se k jejich posouzení sešla porota složená z nezávislých odborníků a ze zástupců městského obvodu a spolku Pěstuj prostor, kteří celý projekt od začátku připravovali. Za nezávislou část v porotě zasedli architekti Michal Fišer (Třiarchitekti) a Václav Škarda (Atelier K2) a krajinářské architektky Radka Kurčíková a Susanne Spurná. Doplnili je místostarostka Ivana Mádlová a Romana Tomašuková za Městský obvod Plzeň 1, Marek Sivák za Pěstuj prostor, z. s. a Irena Králová za Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Po obsáhlé diskuzi i návštěvě vnitrobloku a posouzení návrhů přímo v terénu porota vybrala projekt architekta Ondřeje Rysa z Kladna. Sám autor připomíná, že vnitroblok je svojí rozlohou srovnatelný s plzeňským náměstím Republiky a že je potřeba ochránit ho před necitlivým zastavěním a podtrhnout jeho kvality.

Podstatou vítězného projektu je ponechání volné louky ohraničené stromy, v jejímž okolí bude celá řada aktivit. Nechybí dětské hřiště, multifunkční hřiště, prostor pro mládež, altánek v podobě čtenářského hnízda, psí louka či babiččina zahrádka. Prostor ale není těmito aktivitami přeplněn.

V lednu 2017 začne jednání s autorem vítězného návrhu o další spolupráci. Výstava soutěžních projektů bude k vidění v nejbližších měsících nejen přímo ve vnitrobloku Krašovská, ale i ve vstupní hale 4. Základní školy v Plzni. V úterý 21. února 2017 proběhne vernisáž výstavy a zároveň veřejná plánovací beseda za účasti autora vítězného řešení. Začátek je od 17.00 hodin na adrese 4. ZŠ Plzeň, Kralovická 12. Pozvánka zde.

Druhou cenu porota neudělila a na třetím místě skončil návrh č. 2. autorského týmu Terezy Mácové a Tomáše Horalíka. Porota dále udělila odměnu návrhu č. 1 autorů PLUKK + FARA-ON union s.r.o.

Všechny soutěžní návrhy jsou k vidění níže, další informace naleznete na webu krasovska.plzen.eu a www.cka.cz.
Protokol o průběhu soutěže je ke stažení zde.

 

—————————————————-

Soutěžní návrhy a jejich hodnocení porotou:

První cena: návrh č. 5
Autor: Ing. arch. Ondřej Rys

Textová zpráva

Návrh představuje velkoryse pojatý prostorový koncept odpovídající charakteru této části sídliště Košutka. Řešení je silné, přesvědčivé a volné a tím nejlépe a komplexně reaguje na požadavky kladené na soutěžní návrhy.

Centrální volný prostor je posílen a zdůrazněn návrhem centrální okružní cesty a stromového porostu, který ji prostorově jednoznačně vymezuje. Velikost volného centrálního prostoru je vhodně zvolena, návrh není přeplněn aktivitami a ponechává tak prostor pro další vývoj parku.

Dobře je vybrána poloha a především pojetí kavárny jako jednoduchého mobilního objetu.

Návrh ze všech předložených nejlépe reaguje na možné umístění druhého objektu kruhových garáží, prostor pro ně využívá pro psí louku, která budoucí stavbě nebrání a není přitom nosným prvkem koncepce.

Dobře zvládnutý je návrh druhového složení stromových porostů i návrh výsadeb. Porota pouze doporučuje zvážit další umístění stromů při vnitřní straně okružní cesty, zejména v kontaktu s plánovaným souborem bytových domů.

Otázkou k dořešení je nízký počet prvků mobiliáře v prostoru mimo jednotlivé funkční objekty.

Diskutabilní je kompozice ve vztahu k plánovanému souboru bytových domů; autor ovšem deklaruje, že dostavbu nepovažuje za vhodnou a uvádí principy řešení prostoru, pokud dům nebude realizován.

Barevné řešení navržených objektů porota vnímá jako schématické, tento koncept je třeba dopracovat.

K diskusi je rozsah a směrování cestní sítě v centrálním prostoru nerespektující všechny současně využívané trasy (průšlapy) a materiálové řešení jejich povrchu (mlat), které je sporné s ohledem na značnou frekvenci využívání těchto cest.

Z ekonomického hlediska jde o uměřený návrh.

 

Třetí cena: návrh č. 2
Autoři: Ing. Tereza Mácová, Ing. arch. Tomáš Horalík; spolupracovníci: Ing. arch. Alice Boušková, Bc. Kristýna Vaverková

Textová zpráva

Návrh velmi zřetelně formuluje urbanistické řešení založené na silném konceptu centrálního prostoru vymezeného okružní cestou vloženou do geometrie čtverce ohraničeného pěšími cestami. Prostor mezi čtvercem a kruhem je vyplněn zpevněnými plochami, což vytváří kontrast se zelenou plochou uvnitř kruhu a posiluje geometrický koncept a akcentuje centrální zelenou plochu.

Nápaditý a v detailu doložený koncept návrhu by byl jako celek realizovatelný pouze v případě, že bude zrušeno územní rozhodnutí na druhý objekt kruhových garáží. Návrh nerespektuje platné územní rozhodnutí a případná stavba garáží by koncept zásadně narušila.

Kavárna je umístěna na kompozičně vhodném místě, které je však problematické právě s ohledem na možné umístění garáží. Deklarované alternativní umístění kavárny je problematické. Řešení kavárny působí příliš přeurčeně s ohledem na deklarovanou dočasnost stavby, náročnost provedení se promítá i do její ceny.

Návrh obsahuje množství různě velkých ploch pro aktivity mnoha skupin uživatelů, což by bez další redukce bylo na úkor požadované přehlednosti, volnosti a přírodního charakteru území. Kolážovitá kompozice je poplatná spíše grafickým principům konstruktivismu, nežli reálnému prostředí panelového sídliště Košutka.

Různorodost je uplatněna i v druhovém výběru dřevin. Zdařilá je idea sadu i ponechání stávajících jehličnanů.

Využití zpevněných ploch v kombinaci mlat – cihla ve značném rozsahu je otázkou, neboť tyto plochy budou problematické z hlediska náročné údržby a potřebné obnovy.

Návrh velmi dobře reaguje na potenciální dostavbu bytových domů při Studentské. Naopak sporný je návrh terénních modelací, které omezují přehlednost a volnost centrálního prostoru, která byla jedním z požadavku soutěže.

Návrh je velmi dobře zpracován po grafické stránce, textová část je velmi podrobná a přehledná.

Návrh naplňuje požadavky vzešlé z participace a deklaruje splnění předpokládaných investičních nákladů.

 

Odměna: návrh č. 1
Autoři: PLUKK + FARA-ON union s.r.o. – Ing. arch. Martin Křivánek, Ing. and Ing. arch. Rudolf Müller

Textová zpráva

Návrh jasně formuluje vymezení centrálního veřejného prostoru, který ponechává relativně volný, což umožňuje případné dílčí intervence do tohoto prostoru podle aktuálních potřeb. Ve východní části řešeného území zdařile umisťuje mobilní kavárnu a víceúčelové hřiště, v západní části pak relaxační prostor s dětským hřištěm. Návrh zohledňuje různé skupiny uživatelů. Porota v návrhu vidí potenciál pro další rozvoj.

Návrh dlouhého stolu jako základního prvku komunitního života je nepřiměřený až megalomanský (přes 400 m), tato formální „metafora“ by byla v praxi nefunkční. Z bezpečnostních i praktických důvodů je nevhodný návrh in-line dráhy mezi cestou a stoly.

Návrh vymezuje v centrálním prostoru v rozporu s požadavky vzešlými z participace plochu pro květnatou louku, jejíž udržitelnost je vzhledem k intenzitě a charakteru využití vnitrobloku sporná.

Navržená druhová skladba dřevin není příliš šťastně zvolena, problémové je použití jírovců a zejména bříz, které jsou významným zdrojem alergenů a jejich umístění v blízkosti bytových domů a dětského hřiště je nevhodné. Koncepce výsadeb stromů působí v některých částech také formálně.

Návrh neprokazuje, jakým způsobem naplnil řadu požadavků vzešlých z participace, textová část je natolik stručná a nestrukturovaná, že nedokládá potřebné informace o architektonickém, krajinářském a urbanistickém řešení. Není uvedeno odůvodnění, proč soutěžící nenaplnil některé požadavky na řešení uvedené v  podkladu P01.

Návrh ve strukturovaném odhadu nákladů deklaruje splnění předpokládaných investičních nákladů, výše některých položek (např. kavárny, hřiště, fontány) je však nepřesvědčivá.

 

Návrh č. 3
Autoři: Akad. arch. Václav Šmolík; spolupracovníci: Ing. arch. Lucie Horáková, Ing. arch. Martin Stark, Ing. Jitka Šmolíková

Textová zpráva

Kvalita celkového architektonického řešení je velmi nízká. Řešení zároveň nerespektuje základní požadavky zadání vzešlé z participace, především nevytváří klidný a přírodní charakter, centrální prostor zahlcuje zbytnými útvary, zakládá nelogickou cestní síť.

Návrh deklaruje splnění finančních předpokladů vyhlašovatele – nevěrohodné.

 

Návrh č. 4
Autoři: Ing. arch. Marek Janatka, Ing. arch. Kateřina Maidlová, Ing. arch. Markéta Ulmová

Textová zpráva

Návrh „položkově“ splňuje odpověď na zadání, chybí však urbanistická a architektonická logika a provozní funkčnost. Rozsah jednotlivých ploch a jejich rozmístění je nepřiměřené, příkladem je zdůraznění objektu garáží přilehlou mlatovou plochou, betonová plocha „náměstí“, dětské hřiště atd. Sporné je například také využití fasády soukromého objektu pro veřejnou lezeckou stěnu.

Navržená in-line dráha nebyla prioritou programu a přáním obyvatel. Z pohledu investičních a provozních nákladů se jeví jezírko, mostek (uvedené náklady jsou nereálné) a terénní vlna jako neuvážené.